Serizawa Hachidan no Tsume Shogi

An early shōgi sim from Sega.