Yonenaga Kunio no Shogi Seminar

Shogi master Kunio Yonenaga trains shogi players in his style.