Yonenaga Kunio no Shogi Seminar

Shogi master Kunio Yonenaga trains gamers in his style.